AML Specialist

AML Specialist

Morling Consulting tillhandahåller juridisk expertis inom områden som AML (penningtvätt), allmän affärsjuridik och personuppgiftsbehandling (GDPR). Vi säkerställer kunskapsöverföring till er organisation genom utbildning, rådgivning och kontrollåtgärder. Med hjälp av våra penningtvättsjurister får ni juridisk precision med fokus på praktisk tillämpning, där vi ger er verktyg som förenklar efterlevnad av penningtvättsregelverket.

Utbildningar inom motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism (AML/CFT)

Morling Consulting tillhandahåller uppdaterade utbildningar/kurser i penningtvättsregelverket, skräddarsydd för er verksamhet. Utbildningarna anpassas till olika personalkategorier, hålls av specialist på AML och kan bland annat omfatta följande områden:

  • Innehållet i gällande regelverk.
  • Ert företags allmänna riskbedömning.
  • Ert företags rutiner, riktlinjer m.m. för att underlätta upptäckande av misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism.
  • Typologier och metoder för penningtvätt och finansiering av terrorism.

För att efterleva kraven enligt penningtvättsregelverket ska finansiella verksamheter utbilda sina anställda som arbetar med frågor som rör AML/CFT. Utbildningen är därför mer än nice to have, det är ett krav under regelverket.

Hur kan en AML-specialist hjälpa er verksamhet?

Våra AML-konsulter säkerställer att er organisation är rätt rustad för att möta de utmaningar det innebär att tillämpa penningtvättsregelverket. Morling Consultings erbjudande om interim AML-konsult möjliggör kort startsträcka i projekt och frågor som rör AML/CFT. Vi hjälper exempelvis till med:

  • AML-roller – stöd för roller som centralt funktionsansvarig, oberoende granskningsfunktion, särskilt utsedd befattningshavare och visselblåsfunktion.
  • Styrdokument och riskbedömning – framtagande och uppdatering av styrdokument som hjälper verksamheten.
  • Kontrollaktiviteter eller GAP-analys – vi kartlägger nuvarande nivå av regelefterlevnad som ett led i ett riskbaserat förhållningssätt eller del av en due diligence.
  • Myndighetskontakter – vi hanterar kontakt med myndigheter vid ärenden initierade av dem eller er.
  • Omvärldsbevakning – tolkning och implementation av ny och uppdaterad lagstiftning, praxis och vägledning.

Våra AML-specialister säkerställer tillgång till snabb och effektiv kompentens för att möta kraven inom penningtvätt (AML). Morling Consulting genomför med sina AML-jurister projektbaserade uppdrag, hanterar enstaka frågeställningar, eller åtar sig interimsuppdrag på hel- eller deltid.

Välkommen att ta en kontakt och diskutera era behov av en AML-specialist!