Integritetspolicy

Senast uppdaterad den 1 oktober 2023.

Morling Consulting AB, org.nr. 556903-7301 (”Morling Consulting”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas när du är i kontakt med oss. Vi på Morling Consulting värnar om din personliga integritet och vi är måna om att vara transparent med vilka uppgifter om dig som vi behandlar och varför. Denna personuppgiftspolicy beskriver hur vi som personuppgiftsansvarig samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du har rätt att invända mot vår personuppgiftsbehandling i vissa avseenden. Läs mer om detta under respektive ändamål.

Du kan alltid kontakta oss på Morling Consulting om du har frågor om dataskydd och om hur vi behandlar dina personuppgifter. Enklast når du oss genom e-post på privacy@morlings.se.

Vad är en personuppgift och när behandlar Morling Consulting personuppgifter?

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, exempelvis genom namn, personnummer eller adress. Även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (exempelvis IP-nummer) utgör personuppgifter i den mån de kan kopplas samman till en fysisk person.

Behandling av personuppgifter innefattar allt som kan tänkas göras med en personuppgift, exempelvis insamling, registrering, bearbetning och lagring.

Vilken information samlar vi in om dig och varför

Ändamål:
Tillhandahålla juridiska tjänster

För att kunna tillhandahålla juridiska tjänster behandlar Morling Consulting personuppgifter om dig som arbetar i ett företag som vi utför uppdrag för inklusive inför ingående av sådant samarbete. Viss behandling av personuppgifter är också nödvändig för att Morling Consulting ska kunna tillhandahålla god service och för att kunna utreda frågeställningar vilket exempelvis kan innefatta dig som arbetar hos en leverantörer, kund eller samarbetspartner till ett företag som vi utför uppdrag för. De personuppgifter vi kan komma att samla in är exempelvis namn, kompetensområde, personnummer, e-postadress, telefonnummer och IP-adress. I särskilda fall kan vi behöva inhämta information från kreditupplysningsföretag.

Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att vi har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis till följd av vår bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag.

Från vilka källor samlar vi in personuppgifter?

Utöver de personuppgifter du själv lämnar till oss, kan de även inhämtas från tredje parter såsom offentliga register, sociala medier och kreditupplysningsföretag.

Laglig grund: Fullgörande av avtal. För att tillgodose vårt berättigade intresse att kunna tillhandahålla god service och för att kunna utreda frågeställningar sker sådan behandling med stöd av en så kallade intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.

Din rätt att motsätta dig behandlingen: Denna behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att Morling Consulting ska kunna fullgöra sin tjänst. Om du vill motsätta dig denna typ av behandling kan vi tyvärr inte erbjuda vår tjänst.

Vi värnar om din integritet och lovar att inte utföra den behandling av dina personuppgifter som sker för vårt berättigade intresse om du inte längre vill. Kontakta oss på privacy@morlings.se om du vill begränsa sådan behandling.

Lagringsperiod: Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser och/eller i den mån det är nödvändigt att spara uppgifterna för att följa lagkrav. Efter att relationen har upphört sparar vi personuppgifterna under den tid ett rättsligt anspråk kan göras gällande i anledning av avtalet.

När vi sparar dina personuppgifter för andra ändamål än våra avtalsenliga åtaganden, såsom vårt berättigade intresse, sparar vi dina personuppgifter endast under den tid som behövs för ändamålet och/eller i den mån det är nödvändigt att spara uppgifterna för att följa lagkrav.

Dina personuppgifter kommer att raderas eller anonymiseras när ändamålet alternativt den lagstadgade skyldigheten att lagra personuppgifterna upphör.

Ändamål:
Kommunikation om erbjudanden och verksamhet

För att kunna kommunicera våra erbjudanden och vår verksamhet behandlar Morling Consulting personuppgifter om dig som arbetar i ett företag med vilket vi har, har haft eller avser inleda sådan kommunikation med. De personuppgifter vi kan komma att samla in är exempelvis namn, e-postadress, telefonnummer och IP-adress.

Från vilka källor samlar vi in personuppgifter?

Utöver de personuppgifter du själv lämnar till oss exempelvis i kontaktformuläret på vår hemsida www.morlings.se, kan de även inhämtas från tredje parter såsom offentliga register och sociala medier.

Laglig grund: Berättigat intresse att kommunicera våra erbjudanden och vår verksamhet. Denna behandling görs med stöd av en så kallade intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.

Din rätt att motsätta dig behandlingen: Vi värnar om din integritet och lovar att inte behandla dina personuppgifter för detta ändamål om du inte längre vill. Kontakta oss på privacy@morlings.se så tar vi bort dina uppgifter.

Lagringsperiod: När vi sparar uppgifter för våra berättigade intressen sparar vi dina uppgifter endast så länge som behövs för ändamålet och/eller i den mån det är nödvändigt att spara uppgifterna för att följa lagkrav.

Dina personuppgifter kommer att raderas eller anonymiseras när ändamålet alternativt den lagstadgade skyldigheten att lagra personuppgifterna upphör.

Vilka andra kan komma få tillgång till dina personuppgifter?

Vi säljer inte, handlar inte med eller på annat sätt överför dina personuppgifter till tredje part. I de fall det är förenligt med de ändamål för vilka vi har samlat in uppgifterna, kan vi komma överföra dina personuppgifter till företag som är så kallade personuppgiftsbiträden åt oss. Med personuppgiftsbiträde avses ett företag som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Morling Consulting kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav och instruktioner.

Dina personuppgifter delas med annan personuppgiftsansvarig enbart om det behövs för att fullgöra avtalet, för att kunna tillhandahålla god service, för att kunna utreda frågeställningar eller annars om vi fått ditt samtycke till att dela uppgifterna. Med annan personuppgiftsansvarig avses ett företag som behandlar personuppgifter för egna syften och har ett självständigt ansvar gentemot dig för den personuppgiftsbehandling som de genomför.

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part när det krävs enligt lag eller enligt andra lagstadgade beslut. Vi kan också lämna ut personuppgifter till tredje part såsom Polisen, Skattemyndigheten eller annan brottsbekämpande myndighet vid en brottsutredning eller annars om vi är skyldiga att lämna sådan information enligt lag eller myndighetsbeslut.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vårt mål är att endast behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa fall kan Morling Consulting behöva överföra dina personuppgifter till ett tredjeland, exempelvis beroende på system, molntjänstlösningar eller placering av servrar som inte kan undvikas. I de fall vi behöver överföra dina personuppgifter till ett tredjeland kommer Morling Consulting att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina rättigheter och friheter tillvaratas och behandlas lika säkert som hos oss.

Vid överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES förlitar vi oss antingen på beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Överföring av personuppgifter kan komma ske till personuppgiftsbiträden som deltar i EU-U.S. Data Privacy Framework (”DPF”). Det kan bli nödvändigt för sådant biträde att lämna ut personuppgifter som behandlas inom ramen för DPF som svar på lagenliga förfrågningar från offentliga myndigheter, exempelvis för att uppfylla nationella krav för säkerhet eller brottsbekämpning.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång: Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. För att ingen annan ska kunna ges tillgång till dina uppgifter måste du identifiera dig när du begär registerutdrag.

Rätt till rättelse: Morling Consulting är skyldiga att ha korrekta och aktuella personuppgifter om dig. Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära rättelse. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till begränsning: Du har även rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, exempelvis vid utredning av vårt berättigade intresse.

Rätt att bli raderad: Under vissa förutsättningar kan du begära att uppgifter om dig raderas när de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilka de samlades in. Morling Consulting tar bort uppgifter om dig när dessa inte längre behövs, men kan på grund av annan lagstiftning vara skyldiga att spara data om dig för att uppfylla lagkrav.

Rätt att invända: Du har rätt att invända mot sådan behandling av uppgifter som grundar sig på berättigat intresse. Du har även rätt att invända mot direktmarknadsföring.

Rätt till dataportabilitet: Om du har lämnat ditt samtycke eller om vi grundar behandlingen på avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

För att utöva någon av dina rättigheter, kontaktar du oss enklast via e-post på privacy@morlings.se.

Cookies

Vår hemsida www.morlings.se använder inga cookies eller liknande tekniker.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Morling Consulting använder enbart IT-system som skyddar sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Tekniska och organisatoriska åtgärder har vidtagits i relation till risken för att skydda de personuppgifter som vi behandlar. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vad innebär det att Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet?

Integritetsskyddsmyndigheten (“IMY”) är ansvarig för att övervaka tillämpningen av personuppgiftslagstiftningen. Om du anser att Morling Consulting hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till IMY.

Telefon: +46 8-657 61 00
E-post: imy@imy.se
Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

På IMY:s hemsida, www.imy.se finns ytterligare information om hur du framför ett klagomål.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om personuppgiftsskydd?

Frågor om dataskydd är av stor vikt för oss. Om du har frågor om Morling Consultings personuppgiftsbehandling når du oss enklast genom e-post på privacy@morlings.se.